ارسال پیام در واتس‌اپ

آداب رقابت در فضای انتخاباتی

فضای انتخاباتی و عرصه های رقابتی اصول و آداب خاص خود را دارد.

متاسفانه برخی از کاندیداهاي محترم که جهت رسیدن به اهداف و مطامع سیاسی خود اتهاماتی را بدون ارائه هیچگونه دلیل و مدرك اثباتی و صرفاً با نحو تخریب و تضییع رقیب مقابل و یا منسوبان زیر مجموعه رقیب، وارد می نمایند: 

به استناد ماده ۶۹۷ از قانون مجازات اسلامی که در تعریف جرم افتراء قولی مقرر می دارد: « هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا بوسیله درج در روزنامه و جراید و یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امري را صریحاً نسبت دهد یا آن ها را منتشر کند که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت کند جز در مواردي که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد» 

علیهذا با عنایت به ماده قانونی فوق الذکر ایراد اتهام به اشخاص بدلیل فقد و عدم مدارك و مستندات ابرازي نه تنها عملی مذموم و ناشایست بوده بلکه پس از حصول شکایت شاکی در مرجع قضایی مربوطه ارتکاب جرم افترا و بدین سان اعمال مجازات کیفري را محقق می نماید.

نگارنده

محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای تهران