ارسال پیام در واتس‌اپ

دفاع در وکالت- نبرد اندیشه ها

موکل محترم نبایدچنین تصور نماید که تقابل بین دو همکار وکیل در دفاع از حقوق موکل ، تقابل و کنشی عامیانه و عوام آور است.

کاملاً صحیح و صائب است که وکیل دادگستری جهت احقاق حقوق حقه موکل خود می بایست تمام آن جهد و پیگیری خود را به هرنوع و سیاق مشروع و معمول انجام دهد و لیکن مسلما در این مقوله نیز هدف، وسیله را توجیه نمی کند. بدین توضیح که موکل محترم مطلع باشد که داشتن توقع و انتظار مبنی براین موضوع که وکیل در راستای نیل به نتیجه و پیروزی در پرونده مشارالیه می بایست به هر شیوه و طریقی ولو بصورت هتک حرمت ،تخدیش شخصیت و حیثیت طرف مقابل و یا وکیل طرف مقابل دست یازد و از هرنوع آداب و مبادی اخلاقی-تربیتی و شرافت صنفی خارج گردد، به یقین و اطمینان قاطع چنین توقع و توهمی باطل و اندیشه ای ناصواب است و آن همکار وکیلی که به تمکین از چنین خواسته ای ناپسندیده اقدام می نماید مرتکب خبط و اقدام علیه کرامت حرفه ای جامعه وکلا که خیر بلکه علیه کرامت اجتماع انسانی گردیده است.

لذا قابل به توجه آن عده از موکلین خطا اندیش که خواستار چنین توقعی باطل و دون ازشئون انسان اجتماع پذیر هستند به آگاهی می رساند :

هر فن و حرفه ای، شاخص و اقتضائات ذاتی خود را دارد در وکالت نیز که حرفه  ایست خطیر و سرشار از مسئولیت «اقتدار دلایل و توانایی دراستدلال قانونی توأم با پرهیز و خروج از هرگونه تخریب و هتک حرمت نسبت به طرف مقابل از مناسبات و بدیهیات علم و حرفه وکالت می باشد.

بنابراین در رزم و کارزار مدافعیت وظیفه وکیل دادگستری همانا به منصه ظهور رساندن حق و عدالت از مجرای تطبیق دلایل و مستندات ابرازی با منطق و روح قوانین و مقررات مقتضی می باشد.

ایضاً در لوازم و ضروریات تفوق و نصرت در دفاع از جانب وکیل دادگستری همانا دانش حقوقی،تسلط بر قوانین ،وسع دلایل و مدارک، حاذق و حامص بودن درفن بیان، ورزیدگی در سنجش و تطابق مستندات با منطق قوانین و امثالهم می باشد.

بنابراین احقاق حقوق موکل جز از طرق مذکور میسّور و مترتب نخواهد بود.

بر وکلای ارجمند و نهاد شامخ وکالت واجب بل اوجب و اجوب (اسرع در اجابت) می باشد که در خصوص تنویر ذهن و تبیین اقتضائات حرفه وکالت که تقدّس آن برهیچ کس پوشیده نیست جهت دفع و پیشگیری از هرنوع توقع و خواسته ای غیرمعمول و خلاف اداب وکالت دالّ بر این قضیه که وکیل ملزم است جهت پیشبرد دفاع از موکل به هرنوع اقدام ولو خلاف شئون اجتماعی و صنفی مبادرت نماید، تمام اهتمام و مساعی خود را ابراز و اعمال بدارد.

پی نوشت: دفاع از حقوق و مصالح انسانی محق و مظلوم (موکل) واجد ارزش و حائز تقدّس می باشد ولیکن این مدافعیت صرفاً می بایست ازطریق اجرا و رعایت اقتضائات ذاتی این حرفه انجام گردد و موکل محترم بداند عرصه دفاع در تقابل بین دو وکیل به مانند رینگ مسابقه مشت زنی نخواهد بود بلکه به مثابه رقابت در شطرنجی است که بواسطه اقتدار دلایل و وسع مدارک،  جدال بین استدلالها و نبرد میان اندیشه هاست .

دو همکار وکیل پس از اتمام کارزار دفاع و اجرای عدالت، روابط صنفی وحرفه ای خود را محروس و محافظت خواهند نمود.

نگارنده :

 محبوبه توکلی وکیل پایه یک دادگستری و عضو رسمی کانون وکلای تهران