بهترین روش اجرا گذاشتن مهریه

بهترین وکیل مهریه در رشت وکیلی است که از قوانین و مقررات مربوط به مهریه آگاهی کامل داشته باشد.

طبق ماده ۱۰۸۲ از قانون مدنی به مجرد عقد، زن مالک مهر می شود و میتواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید.

مطالبه ی مهریه معمولا به شیوه ی “اجرای ثبت” توصیه می شود.

 مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت زمان کمتر و هم چنین روال قضایی کوتاه تری را خواهد داشتو مزیت های آن نیز در همین است.

برای مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه می‌تواند با ارائه اصل و تصویر مصدق سند نکاحیه ،به اجرای ثبت محل خود مراجعه کند.

اجرای ثبت نیز به زوج ابلاغ می‌کند که به موجب سند ارایه‌ شده در نکاحیه ، بدهکار بوده و باید در مهلت مقرر بدهی خود را پرداخت کند.

در این صورت ، اگر زوج بدهی مالی خود را پرداخت نکرد ، ضمانت اجرایش این است که ؛زن می‌تواند مهریه‌اش را از اموال زوج بردارد ، همچنین در همان زمان می‌تواند وی را ممنوع‌الخروج کند.

به این معنا که اگر زوج مال مسلمی داشت ، زن می‌تواند آن مال را معرفی و توقیف کند.

مالی که دارای سند رسمی باشد را مال مسلم میدانند چرا که اجرای ثبت ، تنها مالی را توقیف می‌کند که سند رسمی داشته باشد.

روندی که در دادگاه‌ها وجود دارد ، این گونه است که اگر مال فاقد سند رسمی باشد  نیز دادگاه می‌تواند آن را توقیف کند اما به دلیل اینکه اجرای ثبت ، مرجعی است که فقط با اسناد رسمی سر و کار دارد، بنابراین مالی را توقیف می‌کند که مالکیت آن مستند به سند رسمی باشد .

آخرین تحولات قانونی در این زمینه چیست؟

قانونی وجود داشت که بر مبنای آن زن می توانست تا سقف ۱۱۰ سکه را از شوهرش مطالبه کند .و یا در صورت پرداخت نشدن آن مرد را به زندان بیاندازد که در کمیسیون حقوقی و قضایی این قانون لغو شده است.و به موجب قانون اگر مردی نتواند مهریه را پرداخت کند به زندان نخواهد رفت .ولی اگر مالی داشته باشد و از دادن آن امتناع کند زن می تواند آن مال را مطالبه کند.