ارسال پیام در واتس‌اپ

⁣ظهرنویسی چک در قانون جدید

بر اساس تبصره ۱ ماده ۲۱ مکرر قانون چک، ظهرنویسی چک های فیزیکی عادی تا تاریخ ۲۹ آذر سال ۱۳۹۹ مجاز مى باشد، اما بعد از آن درخصوص چک هاى صادره بر اساس قانون جدید، ظهرنویسی فیزیکی ممنوع می باشد.

ظهرنویسی فیزیکی و یا سیستمی چک هاى تضمینی از هم اکنون بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی ممنوع می باشد.