نمونه دادخواست مطالبه سفته

بهترین وکیل وصول مطالبات در رشت وکیلی است که دادخواست خود را طوری تنظیم نماید که شامل تمام خواسته های موکل باشد.

با سلام
احترماً به استحضار می رساند:
اینجانب به موجب کپی مصدق … فقره سفته به شماره خزانه داری کل … به تاریخ … از خوانده طلبکار می باشم. بنده به علت عدم پرداخت در سررسید تعیین شده در تاریخ … واخواست داده ام که مبلغ … ریال برای واخواست سفته پرداخت کرده ام. اینجانب چندین بار نیز به ایشان مهلت دادم و با وجود مراجعات بسیار و ارسال اظهارنامه به شماره … در تاریخ … خوانده هیچ اقدامی در جهت پرداخت بدهی خود انجام ندادند. لذا در ابتدا صدور و اجرای فوری قرار تامین خواسته به منظور جلوگیری از تضییع و تفریط خواسته را تا پایان رسیدگی با استناد به ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی تقاضا دارم و با تقدیم این دادخواست به استناد مواد ۲۹۲، ۳۰۴، ۳۰۷، ۳۰۸ و ۳۰۹ قانون تجارت و همچنین مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته و همچنین پرداخت هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه را استدعا دارم.