ارسال پیام در واتس‌اپ

نمونه دادخواست وصول مطالبات

خواهان: مشخصات طلبکار یا طلبکاران در این ستون قید می‌شود.

خوانده: مشخصات بدهکار در این بخش قید می‌شود.

وکیل: در صورتی که دادخواست مطالبه وجه توسط وکیل مطرح می‌شود مشخصات وکیل خواهان در این بخش درج می گردد.

خواسته و بهای ان: مبلغ وجه مورد تقاض در این قسمت خواهد آمد به انضمام خسارت تاخیر تادیه و خسارات دادرسی.

دلایل و منضمات: در این بخش هر مدرکی که ثابت کننده طلب است قید می‌شود از جمله: رسید عادی، قرارداد فی مابین، استشهادیه شهود، اظهارنامه قانونی و پاسخ به اظهارنامه توسط خوانده در صورت وجود، فیش واریزی

متن نمونه دادخواست مطالبه وجه

ریاست محترم مجتمع قضایی…/دادگستری شهرستان…/ دادگاه عمومی بخش، محل اقامت خوانده و یا محل انجام تعهد

با سلام و احترام، با توجه به اینکه بر اساس دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست، این جانب به شرح زیر از خوانده محترم طلبکار هستم، شرح دادخواست تقدیم می‌شود:

اول. به موجب یک فقره رسید عادی که شهود نیز ذیل ان را امضا نموده اند، مبلغ ۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ریال جهت تهیه مواد غذایی، در اختیار خوانده محترم قرار گرفت و مشارالیه مکلف شد ظرف ده روز اقلامی که در رسید قید شده است را به بنده تحویل نماید.

دوم. ذیل رسید مورد استناد، مقرر گردید در صورت عدم انجام تعهد، نسبت به استرداد مبلغ دریافتی به این جانب اقدام نماید.

سوم. با توجه به خلف وعده خوانده، با ارسال اظهارنامه قانونی، از وی انجام تعهد را خواستار شدم. در پاسخ به اظهارنامه قانونی، خوانده اقرار به دریافت وجه نمود ولی از پرداخت ان نیز استنکاف نمود.