نمونه رای ممنوع الخروجی

این نمونه رای که در شعبه ۱۳ بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دستور موقت، ممنوع الخروج بودن، ممنوع الخروج، ممنوع الخروجی، هیأت مدیره، رئیس هیأت مدیره

چکیده رای

رفع ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره با توجه به ماده ۱۵ قانون دیوان، حائز شرایط صدور دستور موقت نمی‏باشد.

رای دیوان با بررسی مفاد دادخواست تقدیمی [صدور دستور موقت مبنی بر توقف و رفع ممنوع الخروجی رئیس هیأت مدیره] و ضمائم آن، نظر به اینکه مستندات ارائه شده، مثبت ایجاد ورود خسارت که جبران آن در آتیه متعسر باشد نبوده و از طرفی فوریت و ضرورت دستور موقت نیز احراز نگردیده، لذا شعبه ۱۳ دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد مفهوم مخالف ماده ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۸۵ مجلس شورای اسلامی، قرار رد درخواست دستور موقت را صادر و اعلام می‏کند. قرار صادره مطابق با ماده ۷ قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه ۱۳ دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه