اصدار دادنامه دادگاه تجدید نظر رشت

با صدور دادنامه ای از سوی شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان گیلان تعدادی از پرسنل اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری گیلان تبرئه شدند.

به توضیح مدیرکل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان گیلان با رسانه اجتماعی -تحلیلی کاشف اسرار ، جلسه رسیدگی به اتهامات مدیرکل سابق و تعدادی از پرسنل اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان نیمه دوم مهرماه جاری در رشت برگزار شد.
وی با اعلام تبرئه شدن ۹ نفر از کارکنان کارشناس اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری گیلان از ذکر نام و نام خانوادگی آنان به دلیل مفتوح بودن پرونده تعدادی دیگر از کارکنان و عدم افشای هویت آنان تا زمان صدور رای قطعی خودداری کرد.