نمونه رای الزام به انجام تعهد

گیلان وکالت: نمونه رای الزام به انجام تعهد که از دادگاه بدوی و تجدید نظر اصدار شده است را در ادامه مشاهده می نماییم.

رای بدوی

در خصوص دعوی ن.ب. به وکالت از ف.الف. به طرفیت ح.ع. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهد مبنی بر اخذ مجوز تجاری، تسویه مالیاتی و اخذ انشعاب آب برابر قرارداد فی‌مابین که وکیل خواهان همچنین ی.ن. وکیل بعدی خواهان مدعی گردیده‌اند خوانده برابر مبایعه‌نامه مورخه ۲۴/۲/۹۰ متعهد به انتقال قطعی مورد معامله یک باب مغازه پلاک ثبتی ۵۴۵۸۶/۸۸ فرعی از ۵۴۵۸۶ واقع در بخش ۱۱ تهران گردیده [و] مطابق بند ۳ -۶ مکلف بوده کلیه بدهی‌های مذکور را پرداخت نماید یک فقره چک بانکی به شماره ۹۵۷۱۶۹ در وجه شهرداری بابت عوارض صادر نموده و بنابراین خواستار صدور حکم به شرح ستون خواسته و محکومیت خوانده گردیده‌اند. خوانده در مقام دفاع مدعی اقساط بدهی شهرداری گردیده و بخشی از مالیات را به عهده مالک قبل اعلام نموده است دادگاه با توجه به اینکه مستند دعوی خواهان مبایعه‌نامه عادی مورخه ۲۴/۲/۹۰ می‌باشد و تعهدات مورد خواسته خواهان از جمله تبعات عقد بیع مورد ادعا می‌باشد مادامی‌که مفاد و مندرجات مبایعه‌نامه عادی در دادگاه به اثبات نرسیده و مالکیت خواهان ثابت نگردیده و یا اینکه چنین دعوایی یعنی الزام به تنظیم سند طرح نگردیده اجابت خواسته مذکور و تحقق آن فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین مادامی‌که مالکیت خواهان به اثبات نرسیده الزام خوانده به انجام تعهد فوق که از تبعات عقد بیع است فاقد وجاهت قانونی است طرح دعوی به کیفیت مطروحه موافق مقررات قانونی نیست به استناد ماده۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد رأی در فرجه ۲۰ روزه پس از ابلاغ در دادگاه استان قابل تجدیدنظر می‌باشد. 

رئیس شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران – طاهری

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی خانم ف.الف. به طرفیت آقای م.ع. از دادنامه شماره ۰۶۲-۴/۲/۹۱ شعبه ۱۲۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی نامبرده مبنی بر الزام خوانده بر ایفاء تعهدات بر اخذ مجوز تجاری و اخذ مفاصا حساب مالیاتی و شهرداری و اخذ انشعاب آب و تصفیه کلیه بدهی‌های احتمالی در خصوص توابع و اعیان مستحدثات صادر گردیده است موجه و وارد تشخیص داده می‌شود زیرا تعهدات مذکور منشأ قراردادی دارد و از طرفی موارد خواسته خواهان اصلی، مقدمه بر تنظیم سند رسمی محسوب می‌گردد و عدم طرح آن مناسبتی با عدم طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ندارد و نیز با توجه به اینکه طرف دعوی نسبت به مفاد مبایعه‌نامه ایرادی به عمل نیاورده است اثبات مفاد و مندرجات آن وجاهت قانونی ندارد لذا با مستفاد ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد.رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران 

 

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

وکالت تخصصی در رشت

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل کیفری در رشت