نمونه رای توهین

گیلان وکالت: توهین یکی از جرائم شایع کیفری است و انواع مختلفی دارد،علی الاصول منظور از توهین، توهین در معنای عام است که ماده ۶۰۸ به مجازات آن پرداخته است.

رای بدوی

در خصوص اتهام متهمه به نام ف.ب. فرزند الف. دایر بر توهین (زدن سیلی) موضوع شکایت ش.ش.؛ دادگاه با توجه به اقرار متهمه در جلسه دادگاه و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهمه و کیفرخواست صادره بزهکاریش محرز، مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون ۱۳۷۵ متهمه را به پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رای صادره در مدت بیست روز قابل تجدید نظر در استان تهران می باشد.

                                                                                                                                          رییس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران – رضایی

رای  تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۱۲۷۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام ارتکاب بزه توهین (زدن سیلی) نسبت به آقای ش.ش. مجرم شناخته شده و به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شده است هرچند تجدیدنظرخواه دفاع موثری که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیاورده است لکن با توجه به اینکه عمل ارتکابی تجدیدنظرخواه از مصادیق توهین نمی باشد زیرا عنصر مادی بزه توهین با لفظ تحقق می گردد و رفتار و اعمالی که با لفظ نباشد از مصادیق توهین نمی باشد و با توجه به ینکه تجدیدنظرخواه اقرار به زدن سیلی به تجدیدنظرخوانده دارد و این اقدام وی آثاری را برجای نگذاشته است، لذا عمل وی مشمول ماده ۵۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده و عنوان مجرمانه وی ایراد ضرب عمدی فاقد آثار و آسیب و عیب بدنی می باشد، بنابراین به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مواد ۵۶۷ و ۱۹ از قانون مجازات اسلامی با اصلاح عنوان مجرمانه از توهین به ایراد ضرب عمدی فاقد آثار و آسیب و عیب بدنی و اصلاح مجازات از پنجاه هزار ریال جزای نقدی به تحمل ۲۰ ضربه شلاق تعزیری به استناد بند ت ماده ۳۷ ناظر به بندت ماده ۳۸ از قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضعیت خاص متهم و جوانی وی و اقرار وی در تمام مراحل به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق تبدیل می گردد و ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته به کیفیت اصلاحی تایید می گردد. رای صادره قطعی است.