ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل انتقال مال غیر رشت


خواهان :…. با وکالت سعید عابدیان
خوانده :….
اتهام :انتقال مال غیر
رای دادگاه : در خصوص اتهام آقایان :…فاقد سابق کیفری ، آزاد با تودیع وثیقه با وکالت آقای ….. دائر بر انتقال مال غیر موضوع شکایت …. با وکالت آقای سعید عابدیان بااین توضیح که متهمان موصوف بموجب مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۲/۱ ششدانگ‌یک قطعه زمین نسقی با مساحت و مشخصات مندرج در مبایعه نامه را به خانم A. و آقای B.. منتقل می نماید خریدار اخیر سهم خود را از ملک مورد معامله متعاقبا به آقای C انتقال می دهد.

متهمان موصوف بابت قیمتی از ثمن معامله مبلغ دویست میلیون تومان از شاکی آقای C دریافت می نمایند لکن متعاقب آن کاشف بعمل می آید که متهمان فوق سابقا بموجب قرارداد مورخ ۹۲/۹/۱۴ سه دانگ از شش دانگ ملک مورد معامله را به شخصی بنام آقای D واگذار نموده و شخص اخیر با ورود ثالث در دعوای مطروحه متهمان مبنی بر فسخ معامله ادعای خود را مبنی بر مالکیت مشاعی نسبت به سه دانگ ملک فوق اثبات و حکم بر ابطال مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۲/۱ نسبت به سه دانگ ملک موضوع خواسته صادر می گردد دادگاه با بررسی مجموع اوراق پرونده و توجها به گزارش و تحقیقات مراجع انتظامی ،شکایت شکات با وکالت آقای سعید عابدیان ، وجود مبایعه نامه عادی مورخ ۹۳/۲/۱ و اقرار متهمان به تنظیم مبایعه نامه و فروش شش دانگ ملک موضوع مبایعه نامه ملاحظه قرارداد عادی مورخ ۹۲/۹/۱۴ و دادنامه های صادره از محاکم حقوقی در خصوص اثبات مالکیت مشاعی آقای D نسبت به سه دانگ از ششدانگ ملک موضوع شکایت،اظهارات مطلعان از جمله مسجلین ذیل مبایعه نامه فوق الذکر کیفرخواست صادره از دادسرا ، دفاعیات غیرموثر متهمان و وکیل ایشان ، مبنی براینکه آقای C مطلع از قرارداد ایشان با آقای D بوده و با وصف این اطلاع مبادرت به تنظیم مبایعه نامه نسبت به ششدانگ ملک موصوف نموده در حالیکه شخص آقای C منکر این قضیه بوده و تنظیم کننده مبایعه نامه ( آقای F)نیز که بعنوان مطلع در دادگاه حاضر شده اعلام داشته که هنگام تنظیم مبایعه نامه هیچ صحبتی از قرارداد تنظیمی فیمابین متهمان و آقای D نبوده و در صورت اطلاع از قرارداد قبلی دیگر معامله نسبت به ششدانگ تنظیم نمیشد و مراتب نیز در ذیل مبایعه نامه قید می گردید . با عنایت به مراتب فوق و مویدا به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده بزه انتسابی از نظر این دادگاه محرز و مسلم بوده و به استناد ماده ۱ قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ ناظر بر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام هریک از متهمان موصوف را ضمن رد اشتراکی مبلغ یکصد میلیون تومان ( معادل نیمی از وجه دریافتی بعنوان ثمن معامله بابت فروش سه دانگ ملکی که متعلق به آنان نبوده ) به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت صد میلیون تومان بعنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم می نماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر استان گیلان می باشد .

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت