ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل مطالبه مهریه رشت

خواهان : خانم ………. با وکالت آقای سعید عابدیان

خوانده : آقای ……

خواسته : مطالبه مهریه

دادگاه با بررسی محتویات پرونده ختم رسیدگی را با استعانت از خداوند متعال مبادرت به صدئوور رای می نماید

رای دادگاه : در خصوص دعوای آقای سعید عابدیان به وکالت از خانم ………… به طرفیت آقای ……. به خواسته مطالبه مهریه به تعداد ۵۰۱ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰/۵ ریال و مطالبه خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی در خصوص اصل مطالبه مهریه نظر به احراز علقه زوجیت دائم فیمابین متداعیین و تعداد ۵۰۱ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی بابت مهریه خواهان و عندالمطالبه بودن در تاأدیه به دلالت فتوکپی مصدق سند نکاحیه شماره ترتیب …. دفتر رسمی ثبت ازدواج شماره …و نظر به اینکه با وقوع عقد نکاح زن مالک مهر محسوب و هرنوع تصرف از ناحیه وی مجاز تلقی گردیده است و نظر به اینکه خوانده ادله موجه و مدللی بر برائت ذمه خویش به محکمه ارائه ننموده است لذا به استناد مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ جملگی قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و ۱۱۰۲ و ۱۰۸۲ و ۱۱۱۸ جملگی قانون مدنی و بند الف ماده ۸ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران حکم بر محکومیت خوانده به تدیه تعداد ۵۰۱ قطعه سکه طلای تمام بهار آزادی بابت اصل خواسته و تأدیه مبلغ یک میلیون و دویست و نود هزار ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ چهار میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق و له خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص اعسار از تادیه هزینه دادرسی خواهان نظر به معافیت موقت خواهان از تادیه هزینه دادرسی لذا اجرای احکام مدنی مکلف به تادیه هزینه دادرسی پس از وصول محکوم به می باشد . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان است .

 

 

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل چک در رشت

وکیل تصرف عدوانی در رشت

بهترین وکیل ملکی گیلان

وکیل کیفری در رشت

وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت

وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل مطالبه مهریه رشت

وکیل طلاق توافقی در رشت

وکیل انتقال مال غیر رشت