نمونه دادخواست در خصوص حضانت

وکیل خوب حضانت در رشت وکیلی است که دادخواست و لوایح خود را جوری تنظیم نماید که کاملا بتواند از حقوق موکل خود دفاع کند.

بسمه تعالی 

خواهان : مشخصات مادر

خوانده : مشخصات پدر

تعیین خواسته و بهای آن : تقاضای تحویل فرزند به اینجانبه و صدور حکم حضانت فرزند

دلایل دادخواست : سند ازدواج – شناسنامه مادر و فرزند –

ریاست محترم دادگستری شهرستان هفتکل

سلام علیکم :

احتراما اینجانبه خواهان بموجب عقد نامه تنظیمی در دفتر عقد و ازدواج شماره ۱۲۳۴ شهرستان هفتکل در تاریخ ۱۸/۸/۸۸ به عقد دائم خوانده در آمده وحاصل زندگی مشترک یک فرزند ۳ ساله بنام رضا می باشد .

اینجانبه و همسرم بنام خوانده فوق مدتی است که با هم اختلاف پیدا نموده وجدای از هم به زندگی ادامه می دهیم و فرزند مشترک نیز نزد ایشان می باشد .

لذا نظر به اظهارات و توجه به اینکه اینجانبه از هر نظر شایستگی وتوانایی حضانت از فرزند را دارم  و به تجویز اصلاحيه مورخ ۸/۹/۸۲ ماده ۱۱۶۹ قانون مدني مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام که طی آن حق حضانت از فرزند مشترک را تا ۷ سالگی به مادر داده است تقاضای تحویل فرزند به اینحانب و صدور حکم مبنی بر حضانت فرزند مورد استدعاست .