رأی وحدت رویه شماره ۷۱۸ مورخ ۱۳۹۰/۲/۱۳ ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص تعدیل مهریه

بهترین وکیل تعدیل مهریه وکیلی است که در دفاعیات خود به آراء وحدت رویه توجه ویژه ای داشته باشد.

مستفاد از ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی این است که زن در صورت حال بودن مھر می تواند تا مھر به او تسلیم نشده از ایفاء مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوھر دارد امتناع نماید، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص و تأیید می گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاھھای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و کلیه دادگاه ھا لازم الاتباع است.