وکیل رفع تصرف عدوانی رشت/ نمونه رای تصرف عدوانی

وکیل تصرف عدوانی در رشت وکیلی است که علاوه بر تسلط یر قوانین موضوعه، آرا قضایی صادره را نیز مورد توجه خود قرار دهد.

رأی دادگاه:«در خصوص دعوای الف به طرفیت ب خواسته رفع تصرف عدوانی از هفت قفیز زمین زراعی به استناد ماد ۱۵۸تا ۱۷۷ق.آ.د.م دادگاه با توجه به مستندات و مدارک خواهان و محتویات پرونده های استنادی و احکام قطعی مستندی مدلول و منطوق صورتمجلس اجرای قرار معاینه  محلی و گزارش عضو مجری قرار و نظریه کارشناس رسمی و نیز به عنایت به سند عادی خواهان که دلالت دارد نامبرده مالک زمین متنازع فیه هست و سابقه تصرفوی از تاریخ ۲۰/۱۱/۶۰ می باشد و مجموع اوراق پرونده استنادی و ادله موجود بر سابقه تصرفات خواهان حمایت صریح دارد و خوانده در صورتجلسه ۵/۱۲/۸۳ اذعان می کند خواهان از سال ۷۱ بعلت زیاذی آب نتوانست زمین مورد نظر مورد کشت قرار دهد نظر به اینکه خوانده بدون کسب رضایت خواهان و برخلاف میل او برای تصرف عرصه زراعی اقدام کرد دادگاه در مجموع دعوای خواهان را وارد و ثابت می داند و مستندا به مواد ۱۶۱-۱۵۸ ق.آ.د.م حکم به رفع تصرف عدوانی خوانده از ۷ قفیز زمین زراعی خواهان صادر می نماید..»