نمونه دادخواست رفع ممانعت از حق

بهترین وکیل ملکی در رشت وکیلی است که دادخواست خود را به گونه ای تنظیم نماید که در بر گیرنده تمامی حقوق حقه موکل باشد.

تعيين خواسته و بهاي آن : الزام به رفع ممانعت ازحق و مطالبه خسارت وارده مقوم به       ريال به انضمام كليه خسارات قانوني

دلائل و منضمات دادخواست :  كپي مصدق سند مالكيت، استشهاديه، معاوينه و تحقيق محلي با جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مدرك مورد نياز ديگر

رياست محترم مجتمع قضايي “نام شهرستان محل وقوع ملك”

با سلام احترماً به استحضار مي‌رساند:

به موجب كپي سند مالكيت شماره     پلاك و پلاكهاي ثبتي شماره      /       بخش شماره و نام شهرستان واقع در نشاني      در مالكيت اينجانب / اينجانبان قرار دارد . نظر به اينكه

خوانده / خواندگان با اقدامات خود داير بر ذكر موارد اقدامات از استفاده اينجانب از پلاك تحت مالكيتم ممانعت به عمل مي‌آورد و به اين وسيله نيز ضمن تضييع حقوق حقه‌ام موجب ورود، خسارات نيز شده است فلذا مستنداً به ماده ۱۵۹ قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني و ۳۳۱ قانون مدني صدور حكم به رفع ممانعت از حق و جبران خسارت وارده به ميزان       ريال به انضمام جميع خسارات و هزينه دادرسي مورد استدعاست.