نمونه دادخواست افراز مال مشاع

گیلان وکالت: افراز مال مشاع یکی از دعاوی شایع حقوقی است، در ادامه با نمونه دادخواست افراز مال مشاع آشنا می شویم.

در خصوص دعوی ……..  تبار علیه ……. به خواسته  صدور حکم مبنی بر  افراز پلاک‌های ۱/۲۲۲۴ ٬ ۲/٬۲۲۲۴ ۳/۲۲۲۴ ٬ ۴/۲۲۲۴ ٬ ۱۰/۲۲۲۴ همگی بخش ……. از توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه برابر نظر کارشناس رسمی دادگستری که به تاریخ …. به دفتر دادگاه واصل گردید و اجمالاَ حکایت از مالکیت طرفین پرونده داشته و بر اساس نامه شهرداری به منطقه ……. که افراز پلاک‌ها را امکان‌پذیر ندانسته است این نظریه مصون از اعتراض طرفین قرار گرفت و با اوضاع و احوال محقق و مسلم قضیه انطباق دارد و فلذا دعوی خواهان‌ها وارد تشخیص مستنداَ به ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی به شرح خواسته صادر و اعلام میگردد این رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر است.