ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

✍ شرکت تجاری عبارت است از سازمانی که بین دو یا چند نفر تشکیل می شود که در آن هر یک سهمی به صورت نقد یا جنس یا کار خود در بین می گذارند تا مبادرت به عملیات تجاری نموده و منافع و زیان های حاصله را بین خود تقسیم کنند.

✍ بنا به مراتب فوق عوامل مشخصه شرکت های تجاری به قرار ذیل است :

۱- تشکیل سازمان مستقل
۲- همکاری بین دو یا چند نفر
۳- آوردن حصه
۴- مبادرت به عملیات بازرگانی
۵- تقسیم سود و زیان

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

✍ این شرکت ها دارای شخصیت جداگانه از شرکاء بوده و راساَ دارای حقوق کامل می باشند که در روابط آن با شرکاء و یا اشخاص ثالث و طلبکاران شرکت و طلبکاران شخصی شرکاء تاثیر دارد.
قانون تجارت ایران در ماده ۲۰، شرکت های تجاری را بر ۷ قسم و به شرح ذیل احصاء نموده است :
۱٫شرکت های سهامی ( به موجب ماده ۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۲۴/۱۲/۱۳۴۷ شرکت سهامی به دو نوع شرکت سهامی عام و خاص تقسیم می شود.)
۲٫شرکت تضامنی
۳٫شرکت با مسئولیت محدود
۴٫شرکت مختلط غیر سهامی
۵٫شرکت مختلط سهامی
۶٫شرکت نسبی
۷٫شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی عام

✍ شرکتی است که موسسین آن مکلفند برای تامین قسمتی از سرمایه آن به مردم مراجعه کنند.حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت سهامی عام پنج میلیون ریال بوده و تعداد موسسین آن نیز باید حداقل پنج نفر باشند ( مواد ۴، ۵ ، و ۱۰۷ ل.ا.ق.ت ) مراجعه به عامه از طریق پذیره نویسی صورت می گیرد.

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

شرکت سهامی خاص

✍ شرکتی است که کلیه سرمایه آن منحصراَ توسط خود موسسین تامین می شود، حداقل سرمایه شرکت سهامی خاص یک میلیون ریال بوده و موسسین نیز نباید از سه نفر کمتر باشند ( مواد ۳ و ۴ و ۵ ل.ا.ق.ت) مسئولیت مدنی سهامدار در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهمی است که سهامدار در شرکت سهامی سرمایه گذاری کرده است.( ماده ۱ ل.ا.ق.ت)

شرکت تضامنی

✍ شرکت هایی هستند که برای امور تجاری، و تحت اسم مخصوصی بین دو یا چند نفر تشکیل می شوند.شرکاء در مقابل دیون و قروض شرکت مسئولیت شخصی، نامحدود و تضامنی دارند.در شرکت تضامنی، قید نام یکی از شرکاء به دنبال نام شرکت ضروری می باشد؛ مثل شرکت تضامنی داوود و شرکاء و این امر به خاطر اهمیت شخصیت شرکاء و جلب اعتماد ثالث می باشد.( موارد ۱۱۶، ۱۱۷ و ۱۲۴ ق.ت)

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

شرکت با مسئولیت محدود

✍ شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجاری تشکیل می شود.مسئولیت شریک در مقابل قروض و دیون شرکت به میزان سهم الشرکه ای است که شخص در شرکت سرمایه گذاری کرده است. فرق این شرکت با شرکت های سهامی در این است که در شرکت با مسئولیت محدود به هیچ وجه سهم الشرکه صادر نمی شود و جز با رضایت عده ای از شرکاء که سه چهارم سرمایه متعلق به آن ها باشد قابل نقل و انتقال نیست.ولی در شرکت های سهامی، سهام منتشر گردیده و نیز قابل نقل و انتقال می باشد. در شرکت با مسئولیت محدود در صورت پیش بینی در اساسنامه، با فوت ، حجر ، ممنوعیت قانونی یا قضایی یکی از شرکاء شرکت منحل می شود ولی در شرکت های سهامی عام و خاص در چنین شرایطی شرکت به حیات خود ادامه می دهد.

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

شرکت نسبی

✍ شرکتی است که برای انجام امور تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت آورده یا سرمایه ای است که در شرکت دارد.( ماده ۱۸۳ ق.ت)

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

شرکت مختلط غیر سهامی

✍ شرکتی است که برای امور تجاری، تحت نام مخصوص بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود تشکیل می شود.مسئولیت شرکای ضامن، تضامنی، نامحدود و شخصی است ولی مسئولیت شرکای با مسئولیت محدود به میزان سرمایه ای است که هر شریک در شرکت سرمایه گذاری  کرده است.در این نوع شرکت، سهم الشرکه قابل نقل و انتقال نبوده و شرکت با فوت یا حجر یا ممنوعیت قضایی هر یک از شرکا اصولاَ منحل می گردد.

شرکت مختلط سهامی

شرکت هایی هستند که تحت نام مخصوص بین یک یا چند شریک ضامن و یک یا چند نفر سهامدار تشکیل می شوند.مسئولیت شریک یا شرکای ضامن تضامنی، نامحدود و شخصی است و مسئولیت سهامدار یا سهامداران در این نوع شرکت محدود به مبلغ اسمی سهامی است که هر یک از آنان در شرکت دارند.در این نوع شرکت ها سهام سهامداران قابلیت نقل و انتقال داشته و با فوت یا حجر یا ممنوعیت قانونی سهامدار شرکت منحل نمی شود.( مواد ۱۶۲ و ۱۶۳)

شرکت تعاونی

✍ این نوع شرکت ها به منظور رفع نیازمندی های مشترک اعضاء تشکیل و مسئولیت هر یک از سهامداران در مقابل قروض و دیون شرکت محدود به مبلغ اسمی سهم یا سهامی است که سهامدار در شرکت تعاونی دارا می باشد.در حال حاضر قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب شهریور ۱۳۷۰ بر فعالیت های شرکت تعاونی حاکمیت دارد.

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

« دعاوی شرکت های تجاری»

✍ دعاوی شرکت ها را می‌توان به صورت کلی به دعاوی بین سهام داران، شرکا و صاحبان سرمایه و دعاوی اشخاص ثالث اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی علیه شرکت و برعکس تقسیم بندی کرد.
✍ دسته اول بیشتر در زمینه دعاوی شرکت یا شرکا علیه مدیران در صورت تخلف از وظایف و مسئولیت های قانونی یا در خصوص معاملات مدیران با شرکت، دعاوی مربوط به ابطال تصمیمات مجامع یا هیأت مدیره ، دعاوی مربوط به انحلال و ورشکستگی شرکت، دعاوی ذینفعان علیه شرکت در خصوص تقلیل اجباری سرمایه ( موضوع ماده ۳۳ قانون تجارت) و دعاوی ورشکستگی شرکت مطرح است.

✍دسته دوم بیشتر شامل، دعاوی ناشی از قراردادهای شرکت، مطالبه وجوه از شرکت، تقاضای انجام تعهدات قراردادی  و غیره است که ناشی از روابط حقوقی شرکت با اشخاصی ثالث می باشد.

✍ در دسته اخیر گاه ثالث مدعی است قراردادی که مدیرعامل شرکت با وی منعقد کرده است خارج از حدود اختیارات و به نوعی خلاف اساسنامه شرکت است. بسیاری دیگر از دعاوی تجاری ناشی از پذیرش اسناد شخصی مدیران شرکت به جای اسناد تجاری به نام و به حساب شرکت است که میتواند مسیر دادخواهی اشخاص را دشوارتر سازد.

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

✍ در کنار این موارد گاهی دعوای شرکت ماهیتی کیفری دارد در این موارد رسیدگی به دعوا در صلاحیت مراجع قضاوتی از نوع جزایی است و بر اساس قانون مجازات یا سایر قوانینی که در این خصوص وجود دارد رسیدگی میشود. مثلا اگر یک شرکت سهامی خاص مرتکب جرم کلاهبرداری رایانه ای شود براساس قانون جرائم رایانه ای و آیین دادرسی کیفری به اتهامات آن رسیدگی خواهد شد. پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری در موارد متعدد در قانون تجارت و لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به دلیل اهمیتی است که قانونگذار برای تنظیم روابط اشخاص در این حوزه قائل است.
✍ به عنوان مثال در صورتی که مدیران شرکت سهامی به وظایف قانونی خود در اعلام موضوعاتی که مکلفند به اداره ثبت شرکتها یا سایر مراجع قانونی استنکاف ورزند حسب مورد به مجازات مقرر در ماده ۲۴۳ لایحه اصلاحی اصلاح قسمتی از قانون تجارت محکوم میشوند و بنابراین میتوان چنین دعوایی را علیه مدیر یا مدیران متخلف اقامه کرد. حتی اگر مدیر مانع حضور صاحب سهام در جلسات مجامع عمومی شود نیز قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است که در ماده ۲۵۳ مورد اشاره قرار گرفته است.

وکیل شرکت های تجاری در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی – وکالت تخصصی در انواع دعاوی تجاری بویژه دعاوی مطالبه چک ، سفته و سایر اسناد تجاری ، از قبیل ، اقامه دعوای حقوقی مطالبه وجه چک علیه صادر کننده و ظهرنویس ، اقامه دعوای کیفری و تقاضای مجازات صادره کننده چک ، اخذ حکم جلب ، ممنوع الخروج کردن ، توقیف اموال صادر کننده چک و ظهر نویس و ضامن و دعاوی شرکت های تجاری، دعاوی قرارداد های تجاری-بازرگانی سایر موضوعات و دعاوی حقوقی از قبیل دعاوی ملکی، قراردادها، پیمانکاری، دعاوی خانواده، داوری و… در دپارتمان حقوقی- تخصصی گیلان وکالت با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی

✍تنظیم توافقنامه و انواع قراردادهای مالی- تجاری، ملکی، بیع نامه، اجاره نامه، وکالتنامه، اقرار نامه، صلح نامه، هبه نامه، تعهد نامه…

✍ تنظیم اوراق قضایی از جمله:

تنظیم دادخواست در دادگاه بدوی، اعتراض واخواهی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✍ تنظیم لوایح دفاعیه حقوقی و کیفری در مرحله بدوی، تجدید نظر و دیوان عالی کشور
✍ تنظیم اظهارنامه قضایی
✍ تنظیم درخواست اجرائیه
✍ تنظیم درخواست توقف اجرائیه و ابطال اجرائیه
✍ تنظیم اعتراض به عملیات اجرایی
✍ تنظیم انواع استشهادیه
✍ تنظیم نظریه انواع داوری…

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی _ آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری _ غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران _ رشت : روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت – گیلان

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

وکیل در گیلان

بهترین وکیل در گیلان

مشاوره حقوقی در رشت

وکیل تجاری در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در گیلان

بهترین وکیل طلاق در رشت – گیلان

وکیل طلاق توافقی در رشت – گیلان

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل ارث در رشت – گیلان

وکیل کیفری در رشت