ارسال پیام در واتس‌اپ

وکیل اعسار در رشت

وکیل اعسار در رشت

«اعسار »

✍ اعسار از ریشه «عُسر» به معنای تنگدستی و نیازمند شدن ا‌ست و در حقوق، صفت کسی ا‌ست که تاجر نبوده و به جهت کافی نبودن دارایی‌اش یا عدم دسترسی به آن، قدرت پرداخت بدهی‌های خود یا هزینه‌های دادرسی را نداشته باشد.
بنابراین اعسار در محكوميت هاي مالي و جزايي يا همان اعسار در پرداخت ديون عبارت از آن است كه به موجب حكم دادگاه حقوقي يا حكم دادگاه كيفري در امر جزايي، شخص به پرداخت وجه، مال يا جزاي نقدي در حق ديگري محكوم شود اما توانايي و تمكن پرداخت آن را نداشته باشد.
به دعوي اعسار خارج از نوبت رسيدگي مي شود و مرجع رسيدگي به آن نيز دادگاهي است كه به دعوي اصلي رسيدگي مي كند. در مورد محكوميت اوراق اجرايي نيز دادگاه محل اقامت مدعي اعسار صلاحيت رسيدگي دارد.


وکیل اعسار در رشت

✍ لازم به ذکر است طبق مقررات قانون تجارت، چنانچه تاجری مدعی اعسار باشد باید ابتدا دادخواست ورشکستگی دهد و سپس با اثبات ادعای وی، معافیت از پرداخت هزینه‌های دادرسی شامل حال وی خواهد شد.

«اعسار مطلق و نسبي »

اعساربه دوصورت مطلق و نسبي محقق مي شود؛ اعسارمطلق وقتي است كه شخص به طوركامل ازپرداخت محكوم به يا هزينه دادرسي عاجز و ناتوان بوده و يا درحال حاضر هيچگونه دسترسي به اموال و دارايي خود ندارد.خواه يكجا باشد و خواه به صورت اقساط.

 

 

وکیل اعسار در رشت

چنانچه فرد به طور يكجا و یک باره تمكن پرداخت محكوم به و يا هزينه دادرسي را نداشته باشد ولي قادر به پرداخت قسطي آن باشد گفته مي شود كه معسر نسبي است.

براي اثبات ادعاي اعسار، مدعي بايد حداقل چهار شاهد به دادگاه معرفي كند و شهود مي بايست از وضع معيشتي و زندگي او مطلع باشند.

وکیل اعسار در رشت

« مرجع و روند رسیدگی به اعسار »

✍ در خصوص دادگاه صالح رسیدگی به دعوی اعسار باید گفت، دادگاهی صالح است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد یا در اصلِ دعوی حکم صادر کرده است.

در روند رسیدگی به دعوای اعسار در هر شکلی که مطرح شود، تمامی تشریفاتی که برای جلسه رسیدگی در دیگر دعاوی لازم است، باید رعایت شود و روال کار به این شکل است که اصحاب دعوی یعنی مدعی اعسار (معسر) و طرف دعوای اصلی، برای حضور در جلسه رسیدگی در وقت مقرر دعوت می‌شوند.
در این بین حاضر کردن شهود از جانب معسر بستگی به نظر دادگاه دارد. ممکن است دادگاه به همان استشهادیه که ضمیمه دادخواست شده، اکتفا کند و ممکن است از مدعی اعسار بخواهد که شهود خود را حاضر کند البته خوانده دعوای اعسار هم می‌تواند دلایلی بر تمکن مدعی ارایه کند.

وکیل اعسار در رشت

« انواع اعسار »

۱- اعسار از هزینه دادرس

۲- اعسار از پرداخت محکوم به

« اعسار از هزینه دادرسی »

✍ اعسار از هزینه دادرسی به معنای عدم تمکن و عدم توانایی از پرداخت هزینه دادرسی می باشد.

✍ مثال: فردی قصد اقامه دعوایی را بر دیگری دارد اما از پرداخت هزینه دادرسی که به دعوای مزبور تعلق می گیرد عاجز است. در این مواقع اگر قانون گذار حمایتی از این قسم افراد نداشته باشد، مسلما حق افراد بی شماری به جهت عدم تمکن مالی و دارایی زائل می گردد. ازاین رو قانون گذار چنین افرادی را معسر نامیده است و آن ها را از هزینه دادرسی معاف دانسته است.

✍ البته اعسار از هزینه دادرسی ممکن است به جهت عدم تمکن مالی خواهان به صورت مطلق باشد و گاهی نیز خواهان متمکن می باشد اما به مال خویش دسترسی ندارد .(همچون زمانی که مال فرد معسر از هزینه دادرسی در رهن بانک است و امکان فروش وجود ندارد.)

وکیل اعسار در رشت

  « اعسار از پرداخت محکوم به »

✍ اعسار از پرداخت محکوم به، به معنای عدم تمکن مالی جهت پرداخت مبلغی است که محکوم علیه در جریان رسیدگی به آن محکوم شده است.
✍ مثال: دعوایی بر علیه فردی اقامه می گردد و فرد مزبور در دعوا اقامه شده محکوم به پرداخت مالی به طرف دیگر می گردد. همچون زمانی که زن جهت مطالبه مهریه دادخواست می دهد و مرد به آن محکوم می گردد. در این زمان چنانچه مرد توانایی پرداخت نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار از پرداخت محکوم به را به محکمه بدهد تا  محکوم به (آنچه بدان محکوم شده است) برای وی تقسیط گردد.

وکیل اعسار در رشت

« مقررات جزایی اعسار »

✍ چنانچه ادعای اعسار در مورد محکوم به باشد و مدعی اعسار نتواند ادعای خود را ثابت کند، دادگاه ضمن رسیدگی رد تقاضای اعسار، وی را به پرداخت وجوه مخارج رسیدگی به دعوی اعسار معادل دو برابر مخارج معمولی و حق‌الوکاله وکیل محکوم می‌کند. این محکومیت در مورد اعسار اوراق اجراییه ثبت اسناد نیز قابل اجراست. در صورت مشاهده تخلف‌های زیر، مدعی اعسار به مجازات حبس محکوم خواهد شد:

۱- چنانچه پس از صدور حکم اعسار معلوم شود که مدعی اعسار به دروغ خود را معسر اعلام کرده است.

۲- پس از قبولی اعسار معلوم شود که شهود به دروغ شهادت داده‌اند. در این حالت شهود نیز به حبس محکوم می‌گردند.
۳- پس از صدور حکم اعسار معسر دارای مالی شده ولی همچنان خود را معسر قلمداد می‌کند.

✍ شخصی که با مدعی اعسار تبانی نموده و خود را برخلاف واقع طلبکار او معرفی نماید. در این حالت طلبکار قلابی نیز به حبس محکوم خواهد شد.

وکیل اعسار در رشت

«مستثنیات دین »

✍ زمانی که شخصی مطابق حکم دادگاه محکوم به پرداخت وجه یا مالی به دیگری می شود ، بایستی آن را بپردازد اما در صورتی که از انجام این کار خودداری کند ، طلبکار حق خواهد داشت تا از اموال شخصی او اقدام به وصول طلب خود نماید که البته این امر نیازمند مراجعه به واحد اجرای احکام دادگاه و صدور اجراییه می باشد.
طلبکاری که به این ترتیب اقدام می کند ، البته با محدودیتی مواجه است و آن این است که نمی تواند اقدام به وصول طلب خود از همه اموال بخصوص اموال ضروری زندگی بدهکار نماید. چرا که به هر حال بدهکار نیز حق این را دارد که وسایل ضروری معاش خود را همچنان حفظ کند و حتی وسایل کسب و کار خود را در اختیار داشته باشد تا بتواند با اشتغال به حرفه خود درآمدی بدست بیاورد. بنابراین ، مطابق مقررات قانونی برخی از اموال جزء مستثنیات دین محسوب می شود که قابل توقیف و فروش نیستند. یعنی برای دریافت دین یا بدهی از بدهکار نمی شود از این اموال چیزی را توقیف کرد یا آنها را فروخت.

وکیل اعسار در رشت

« مصادیق قانونی مستثنیات دین »

مطابق ماده ۲۴ قانون جدید نحوه محکومیتها مالی مستثنیات دین صرفاً شامل موارد زیر است:

۱- منزل مسکونی که عرفاً در شأن محکومٌ‌ علیه در حالت اعسار او باشد.

۲- اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوائج ضروری محکوم ٌ‌علیه و افراد تحت تکفل وی لازم است.

۳- آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم‌ٌ علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاً آذوقه ذخیره می‌شود.

۴- کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شأن آنها

۵- وسایل و ابزار کار کسبه، پیشه‌وران، کشاورزان و سایر اشخاص که برای امرار معاش ضروری آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
۶- تلفن مورد نیاز مدیون

۷- مبلغی که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت می‌شود، مشروط بر اینکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عین مستأجره مورد نیاز مدیون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.

وکیل اعسار در رشت

✍ نکته: چنانچه منزل مسکونی محکومٌ‌ علیه بیش از نیاز و شأن عرفی او در حالت اعسارش بوده و مال دیگری از وی در دسترس نباشد و مشارٌالیه حاضر به فروش منزل مسکونی خود تحت نظارت مرجع اجرا کننده رأی نباشد به تقاضای محکومٌ‌له به‌ وسیله مرجع اجرا کننده حکم با رعایت تشریفات قانونی به فروش رفته و مازاد بر قیمت منزل مناسب عرفی، صرف تأدیه دیون محکوم ‌ٌعلیه خواهد شد مگر اینکه استیفای محکوم‌ٌبه به طریق سهل ‌تری مانند استیفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکونی محکوم ‌ٌعلیه یا انتقال سهم مشاعی از آن به شخص ثالث یا طلبکار امکان‌پذیر باشد که در این ‌صورت محکوم ٌ‌به از طرق مذکور استیفاء خواهد شد.

وکیل اعسار در رشت

✍ چنانچه به حکم قانون مستثنیات دین تبدیل به عوض دیگری شده باشد، مانند اینکه مسکن به دلیل قرار گرفتن در طرح‌های عمرانی تبدیل به وجه گردد، یا در اثر از بین رفتن، عوضی دریافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذیر است، مگر اینکه محرز شود مدیون قصد تهیه موضوع نخستین را دارد.

وکیل اعسار در رشت

« نمونه دادخواست اعسار از محکوم به ( مهریه) »

خواهان: مشخصات زوج
خوانده: مشخصات زوجه
خواسته: تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از محکوم به ( مهریه ) و تقسیط آن

منضمات:

۱- رونوشت مصدق کارت ملی و شناسنامه
۲- رونوشت مصدق عقد نامه
۳- رونوشت مصدق دادنامه قطعیت یافته شماره…. مورخ…..
۴- استشهادیه شهود
۵- فیش حقوقی شماره…..
۶- فهرست نقل و انتقالات اموال طی یکسال اخیر
۷- استماع گواهی گواهان حسب لزوم

ریاست محترم مجتمع قضایی خانواده رشت

با سلام و تحیات؛


۱- احتراما اینجانب به موجب دادنامه قطعیت یافته شماره …. مورخ…. صادره از شعبه….. دادگاه….. به پرداخت کل مهریه خوانده محترم ( تعداد….. سکه طلای تمام بهار آزادی) محکوم گردیده است.
۲- معروض است با توجه به اینکه اینجانب صرفا یک کارمند ساده با حقوقی ماهیانه …. می باشد لذا بدلیل عدم تمکن مالی و فقدان اموالی مازاد بر مستثنیات دین بخصوص نظر به افزایش دهشتناک هزینه ها و تأمین مخارج سرسام آور معیشتی، متأسفانه در حال حاضر به هیچ وجه قادر به پرداخت دفعتأ واحده مهریه خوانده محترم ( تعداد…. عدد سکه طلای تمام بهار آزادی ) نمی باشد.

۳- علیهذا بنا به مراتب فوق و با استناد به مدارک تقدیمی از جمله: استشهادیه شهادت شهود، فیش حقوقی شماره…. فهرست نقل و انتقالات اموال طی یکسال گذشته، حسب لزوم استماع گواهی گواهان و با عنایت به مواد ۶ و ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۹۴ و سایر قوانین و مقررات مربوط به اعسار، تقاضای صدور حکم مبنی بر اعسار از مهریه به تعداد… سکه طلای تمام بهار آزادی ( موضوع دادنامه قطعیت یافته شماره…) و تقسیط آن مستدعی می باشد.

وکیل اعسار در رشت

دپارتمان گیلان وکالت بعنوان تنها دپارتمان حقوقی-تخصصی در رشت-گیلان با مدیریت جناب آقای سعید عابدیان وکیل پایه یک دادگستری و کارشناس ارشد حقوق خصوصی مفتخر است ضمن رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای، حقوق حقه افراد را احقاق نماید.

مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی توسط وکلای مجرب و متخصص اعم از وکیل آقا – وکیل خانم در هر یک از دعاوی حقوقی و امور کیفری به صورت تخصصی از جمله:

✍ مشاوره حقوقی- وکالت تخصصی در دعاوی ملکی، املاک و اراضی در رشت-گیلان
مانند: دعاوی خلع ید، رفع تصرف عدوانی، الزام به تنظیم سند رسمی، املاک مشاع، تخلیه املاک تجاری، اثبات مالکیت… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی-وکالت تخصصی در ابطال معامله، فسخ مبایعه نامه، فسخ قرارداد… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_ وکالت تخصصی
در انواع دعاوی تجاری مانند چک،  سفته ، وصول مطالبات … در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی _وکالت تخصصی
در انواع دعاوی خانواده: مانند  مطالبه مهریه، طلاق، طلاق توافقی، عدم تمکین… در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در امور کیفری مانند: کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت، انتقال مال غیر…در رشت-گیلان

✍ مشاوره حقوقی_وکالت تخصصی در انواع دعاوی وصایت، ارث، گواهی انحصار وراثت، تقسیم ترکه، مطالبه سهم الارث… در رشت-گیلان

* گیلان وکالت = رعایت اصول قانونمندی و پرستیژ حرفه ای *

جهت ارتباط با موسسه حقوقی فرزانگان عدالت « گیلان وکالت» می توانید در ساعات اداری از طریق شماره های ذیل تماس حاصل فرمایید.

تلفن مؤسسه: ۸۶-۳۸-۲۶-۳۳-۰۱۳

همراه موسسه: ۳۰۵۳-۴۳۰-۰۹۱۱

نکته ۱- مشاوره حقوقی به صورت حضوری با تعیین وقت قبلی از طریق شماره های ارتباطی فوق الذکر ارائه می گردد.

نکته۲ – مشاوره حقوقی غیر حضوری به صورت تلفنی- آنلاین امکانپذیر می باشد.

نکته۳-  مشاوره حقوقی حضوری -غیر حضوری دارای هزینه میباشد.

نکته ۴- حق الوکاله قابلیت اقساط دارد. زمان ملاقات به وقت ایران رشت : روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۱۷ الی ۲۱ می باشد.

سایر مطالب مرتبط:

وکیل خانواده در رشت

بهترین وکیل مهریه در رشت

بهترین وکیل طلاق در رشت

بهترین وکیل طلاق توافقی در رشت

بهترین وکیل خانم در رشت

وکیل در رشت

بهترین وکیل در رشت

بهترین وکیل رشت

وکیل خوب در رشت

بهترین وکیل گیلان

مشاوره حقوقی در رشت 

وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل ملکی در رشت

بهترین وکیل چک در رشت

وکیل سفته در رشت 

وکیل فسخ قرارداد در رشت 

وکیل فسخ معامله در رشت

وکیل ارث در رشت 

بهترین وکیل کیفری در رشت 

بهترین داوری در رشت