وکالت دعاوی ملکی

·       الزام به تنظیم سند رسمی ·       واسطه گری در دعاوی ملکی ·       تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها ·       نحوه اجرای محکومیت مالی در مورد معسر ·       معاملات مفروز و صورت مجلس تفکیک ·       فروش ملگ غیر قابل افراز ·       عدم پرداخت شارژ آپارتمان ·       دعاوی اعتبارات اسنادی ·       خرید و فروش رهن […]

·       الزام به تنظیم سند رسمی

·       واسطه گری در دعاوی ملکی

·       تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها

·       نحوه اجرای محکومیت مالی در مورد معسر

·       معاملات مفروز و صورت مجلس تفکیک

·       فروش ملگ غیر قابل افراز

·       عدم پرداخت شارژ آپارتمان

·       دعاوی اعتبارات اسنادی

·       خرید و فروش رهن املاک رهنی

·       توقیف ملک بدون پلاک

·       توقیف اموال

·       تنظیم قرارداد کتبی خرید و فروش ساختمان

·       تفکیک عرصه

·       تفکیک اعیان

·       تفاوت اسناد رسمی و اسناد عادی

·       اموال غیر قابل توقیف

·       اعتبار اسنادی

·       اشتباه مالکین در تصرف

·       اجرای حکم افراز

·       قولنامه چیست؟

·       اعراض از رهن

·       وکیل شهرداری

·       الزام به فک رهن

·       پروانه ساختمانی

·       افراز اموال مشاع

·       اشاعه و مالکیت مشاع

·       چگونگی تنظیم قراردادها

·       وقف

·       اجاره

·       سرقفلی

·       عقد رهن

·       اخذ به شفعه

·       تعرض به سند

·       خلع ید و تخلیه

·       معامله معارض

·       تصرف عدوانی